Raport miesięczny Elektromont S.A. - lipiec 2009

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2009 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogąmieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ocena klimatu koniunktury w budownictwie w lipcu 2009 r. jest nieco mniej pesymistyczna niż w poprzednim miesiącu. Pomimo spowolnienia gospodarczego sektor budowlany w Polsce w pierwszej połowie tego roku radził sobie lepiej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Według Głównego Urzędu Statystycznego oceniającego sytuację gospodarczą w lipcu 2009 r. głównymi barierami w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zdecydowanie mniejsza ilość robót budowlano-montażowych, a co za tym idzie ostra walka cenowa. W chwili obecnej wiele firm instalacyjnych działających do tej pory w budownictwie mieszkaniowym ze względu na zdecydowanie mniejszą ilość wykonywanych robót w tym segmencie rynku aktywnie poszukuje zleceń w segmencie instalacji przemysłowych. Sytuacja ta wpływa na zwiększenie konkurencji cenowej w tym segmencie i doprowadza do spadku marż i rentowności przedsiębiorstw. Utrzymujący się malejący, w porównaniu do roku poprzedniego, popyt na roboty budowlano- montażowe jest barierą dla mniejszej ilości przedsiębiorców niż w miesiącu poprzednim (48% w lipcu br., 49% w czerwcu 2009 r.) niż Najmniej pesymistyczne oceny dotyczące portfela zamówień zgłaszająśrednie i duże jednostki (o liczbie pracujących 50 i więcej osób).

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 17.06.2009r – Raport miesięczny za czerwiec 2009 r.
2. Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 23.06.2009r – Zawarcie umowy istotnej
3. Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 17.06.2009r – Zawarcie umowy istotnej
Spółka nie publikowała w lipcu 2009 raportów ESPI.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lipcu 2009 roku) Spółka pozyskała zlecenie na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych na inwestycji SPZOZ w Sulęcinie na kwotę 850 000 zł netto oraz zlecenie od Robert Bosch Sp. z o.o. na wykonanie niskoprądowych instalacji elektrycznych na kwotę minimum 500 000 złotych netto . W przeciągu ostatnich siedmiu miesięcy tj. w okresie od stycznia do lipca 2009 roku Spółka osiągnęła przychody wartością przewyższające przychody uzyskane w trakcie całego roku 2008.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotycząSpółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 14 września 2009 roku raportu miesięcznego za sierpień 2009 r.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Mazur – Prezes Zarządu,
Jacek Charążka – Wiceprezes Zarządu