Raport miesięczny Elektromont S.A. - październik 2009 r.

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2009 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwiew październiku 2009 r. były pesymistyczne, gorsze niż we wrześniu i w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat. Firmy deklarowały większe niż przed miesiącem ograniczenie portfela zamówień i pogorszenie sytuacji finansowej co wpłynęło na negatywną ocenę bieżącej produkcji budowlano-montażowej. Prognozy dotyczące produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw byłybardziej pesymistyczne od formułowanych we wrześniu br. m.in. z powodu przewidywanego w najbliższych miesiącach spadku portfela zamówień. Ogólny klimat koniunktury w przypadku podziału na poszczególne klasy wielkości przedsiębiorstw oceniany jest pozytywnie jedynie przez średnie przedsiębiorstwa.
Spadł odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej z 5,2% we wrześniu do 4,9%. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją ze strony innych firm, kosztami, niedostatecznym popytem. Zmalało znaczenie  barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 49% do 21% w październiku i we wrześniu br.) oraz kosztami materiałów (z 36% do 26% w październiku i we wrześniu br.). Nadal utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe oraz zjawisko spadku cen robót budowlano-montażowych.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2009 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 14.10.2009r – Raport miesięczny za wrzesień 2009 r.
2. Raport bieżący nr 23/2009 z dnia 16.10.2009r –  Podjęcie decyzji o otworzeniu nowego oddziału we Wrocławiu
3. Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 20.10.2009r – Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych
Spółka nie publikowała we wrześniu 2009 raportów ESPI.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki Elektromont
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu październiku 2009 roku) Spółka  pozyskała zlecenie na wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożarowego SAP w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu. Wartość zleconych robót: 95 131 złotych brutto. Termin realizacji zlecenia: do 30.11.2009 roku. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych i będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku.
Zarząd Elektromont S.A., realizując plany strategiczne Spółki, które mają na celu m. In. zacieśnienie kontaktów z obecnymi klientami i pozyskanie nowych  oraz zwiększenie przychodów z działalności na rynku krajowym podjął decyzję o otworzeniu nowego oddziału we Wrocławiu. Głównym zadaniem oddziału jest pozyskanie nowych klientów w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, instalacji niskoprądowych oraz w zakresie usług związanych z utrzymaniem ruchu i serwisem instalacji elektrycznych.
Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w branży budowlanej w Polsce firma Elektromont S.A. osiągnie zaplanowany poziom przychodów. Dodatkowym pozytywnym elementem jest terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców oraz brak jakichkolwiek trudności w regulowaniu należności od klientów Spółki, wobec czego nie występują problemy z utrzymaniem płynności finansowej.
Jednakże Elektromont S.A. odczuwa w dużym stopniu silną tendencję spadku cen na roboty budowlano-montażowe i instalacyjne co jest efektem bardzo ostrej konkurencji poszczególnych przedsiębiorstw ubiegających się o zdecydowanie mniejszą, niż w poprzednich latach ilość zleceń i inwestycji. W chwili obecnej Elektromont S..A. skupia się na aktywnym pozyskiwaniu kontraktów z terminem realizacji na rok 2010 oraz utrzymaniem dyscypliny kosztów działalności Spółki w celu poprawy rentowności.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie do 14 grudnia 2009 roku raportu miesięcznego za listopad 2009 r.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.