Podjęcie decyzji o wyborze Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki na rok 2009.

Zarząd Elektromont  S. A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 13 pkt. 2b  Statutu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. Podmiotem uprawnionym została wybrana firma Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o.,z siedzibą  w Warszawie, ul. Śniadeckich 17,  wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3105 Rejestru KIBR. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany zgodnie ze Statutem Elektromont S.A., obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z wybranym podmiotem ma być zawarta na okres obejmujący badanie w/w sprawozdania finansowego.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.