Aktualizacja prognoz na rok 2009 zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r.

Zarząd Elektromont S.A. informuje niniejszym o aktualizacji prognoz finansowych, które planuje osiągnąć w roku 2009.
W Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r. Zarząd Elektromont S.A. opublikował prognozy finansowe na rok 2009, które przewidywały, że Spółka osiągnie:
– przychody ze sprzedaży netto: 15 000 000 zł;
– zysk netto: 1 350 000 zł.
Zaktualizowane prognozy finansowe na rok 2009 to:
– przychody ze sprzedaży netto: 16 000 000 zł;
– zysk netto 560 000 zł.
Obniżenie zakładanego poziomu zysku netto w roku 2009 w stosunku do prognoz zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., w ocenie Zarządu Elektromont S.A., wynika m. in. z:
a) utrzymującego się w branży malejącego, w porównaniu do roku poprzedniego, popytu na roboty budowlano-montażowe, co spowodowało bardzo ostrą konkurencję cenową, a w efekcie doprowadziło do obniżenia marż i rentowności przedsiębiorstw starających się o pozyskiwanie nowych zleceń. Elektromont S.A. w III kwartale 2009 r. zaczął odczuwać skutki sytuacji, która wytworzyła się na rynku w postaci realizacji niższych marż i zahamowania wzrostu rentowności, o czym Emitent informował w raporcie za III kwartał 2009 z dn. 3 listopada 2009 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 25/2009 z dnia 03.11.2009 r.
b) poniesionych kosztów związanych z inwestycjami Spółki w budowę nowych Oddziałów Elektromont S.A. w Legnicy, Szczecinie i Wrocławiu oraz rozbudowy możliwości związanych z przygotowaniem ofert handlowych (rozwój Działu Przygotowania Produkcji). W chwili obecnej koszty ponoszone przez Emitenta z tytułu działalności związanej z rozwojem Elektromont S.A., ze względu na wczesną fazę realizacji, nie są rekompensowane w postaci przychodów i zysków z prowadzonej działalności.
c) podwyżki cen materiałów bezpośrednich, w szczególności kabli i przewodów, których ceny wzrosły w wyniku podwyżki cen miedzi na światowych rynkach (w roku 2009 producenci trzykrotnie decydowali o podwyżkach cen kabli i przewodów, każda o 5-10%).
Mimo spowolnienia gospodarczego, ograniczenia realizowanych inwestycji oraz ostrej konkurencji cenowej Elektromont S.A. wypracuje dodatni wynik finansowy oraz osiągnie blisko 7% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do przewidywanego pierwotnie poziomu oraz 60% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poziomu przychodów osiągniętych w  roku 2008.
Rok 2009 był okresem inwestowania w rozbudowę potencjału handlowo-marketingowego w postaci Oddziałów  Elektromont S.A. w Legnicy, Wrocławiu i Szczecinie. Przewiduje się, że efekty tych inwestycji będą widoczne w najbliższym czasie, o czym Emitent będzie informował w komunikatach bieżących.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”