Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu 6 stycznia 2010 r. otrzymał od Pani Małgorzaty Zabrzańskiej, Prokurenta Elektromont S.A., zawiadomienie o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. zawartych               w okresie od ostatniego zgłoszenia do końca 2009 roku. Z przekazanej informacji wynika, że Pani Zabrzańska w dniu 20.11.2009 r. dokonała transakcji kupna 2200 akcji Elektromont S.A., po cenie 2,02 zł za jedną akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Art. 160  ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych