Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 stycznia 2009 r. od akcjonariusza  Małgorzaty Tymińskiej, sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba ta,  posiadająca co najmniej 10% liczby głosów w Spółce, w dniu 21 stycznia 2010 r. dokonała transakcji sprzedaży łącznie 6 343 akcji Elektromont S.A., po cenie 2,53 zł za jedną akcję. Obecnie Pani Tymińska posiada 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna: Art. 69  ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej