Raport miesięczny ELEKTROMONT S.A. – marzec 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2010 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Według Głównego Urzędu Statystycznego oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w marcu  2010 r. były negatywne, lecz lepsze od zgłaszanych w lutym i w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Sytuacja finansowa  oraz oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej polepszyły się, choć w dalszym ciągu pozostają pesymistyczne. Prognozy w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są korzystne i dużo lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem.
Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od sygnalizowanych w poprzednim miesiącu. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości cechuje się większym optymizmem wśród dużych przedsiębiorstw. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,7% (3,7% w marcu 2009). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi, konkurencją ze strony innych przedsiębiorstw, kosztami zatrudnienia oraz niedostatecznym popytem.
Na tle danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny sytuacja Elektromont S.A. w kwestii portfela zamówień kształtuje się optymistycznie. Wbrew ogólnemu spadkowi popytu na rynku portfel zawieranych kontraktów przez Spółkę stale jest zwiększany i na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość uzyskanych zleceń od Klientów przekroczyła poziom przychodów osiągniętych w roku 2009. Emitent dostrzega utrzymującą się niekorzystną sytuację rynkową i zagrożenia płynące z konkurencji cenowej, co przekłada się na poziom marż i zysków osiąganych przez większość przedsiębiorstw działających w sektorze budowlano- montażowym oraz wyniki finansowe Emitenta.
Emitent podtrzymuje swoją ocenę sytuacji finansowej dotyczącą początku roku 2010 (I kwartał) i potwierdza, że harmonogramy terminów wykonania poszczególnych zleconych Emitentowi robót są przesuwane (głównie w związku z warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiały rozpoczęcie wielu prac budowlano-montażowych), co w efekcie zmieniło harmonogramy rozliczeń finansowych (fakturowanie robót).
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu marcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, cztery raporty :
1.  Raport roczny  nr 10/2010 z dnia 05.03.2010r – Raport roczny za rok 2009
2.  Raport  bieżący nr 11/2010 z dnia 15.03.2010r – Raport miesięczny Elektromont S.A. – luty 2010
3.  Raport  bieżący nr 12/2010 z dnia 24.03.2010r – Podpisanie znaczącej umowy ze Skanska S.A.
4.  Raport bieżący  nr 13/2010 z dnia 25.03.2010r – Istotne zlecenie od Polimex Mostostal S.A.
Spółka przekazała również, za pośrednictwem systemu ESPI następujące raporty bieżące:
1. Raport bieżący nr 07/2010 z dnia 30.03.2010r – Transakcje na akcjach emitenta dokonane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej
2. Raport bieżący nr 08/2010 z dnia 30.03.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3. Raport bieżący nr 09/2010 z dnia 30.03.2010r – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

II. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2010 roku) Spółka otrzymała umowę na kompleksowe wykonanie instalacji
elektrycznych i słaboprądowych w nowo budowanym Centrum Handlowym TURAWA w Opolu. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hipermarkecie Carrefour, Praktiker oraz galerii handlowej. Wartość umowy to 6 350 000 zł netto. Termin realizacji umowy: 15.10.2010 roku.
Elektromont S.A. otrzymał w marcu zlecenie na wykonanie w pełnym zakresie robót elektrycznych z instalacjami słaboprądowymi oraz przyłączem kablowym 15 kV na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hurtowni farmaceutycznej w Szczecinie”. Wartość zleconych robót: 960 000 złotych netto. Termin realizacji zlecenia: do 30.08.2010 roku.
Pozyskanie nowej umowy oraz zlecenia jest ściśle połączone z faktem uruchomienia przez Elektromont S.A. Oddziałów we Wrocławiu i w Szczecinie. W ocenie Zarządu Spółki zrealizowanie umowy oraz zlecenia będzie miało wpływ na osiągnięcie zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku. W zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań i terminowego spływu należności, Spółka nie odnotowała żadnych negatywnych zmian w stosunku do okresów wcześniejszych.. Elektromont S.A. utrzymuje dobrą płynność finansową oraz prowadzi aktywną działalność inwestycyjna i handlowa, która ma przynieść w przyszłości Spółce stabilny wzrost i osiąganie zaplanowanych celów finansowych.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:      do 14 V 2010 r. -Publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2010 rok
do 17 V 2010 r. -Publikacja raportu za I kwartał 2010 rok
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.