RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2010

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał umowę na wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych i słaboprądowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Szczecinie. Wartość zleconych robót wyniesie: 2 550 000 zł netto. Termin zakończenia prac 30.11.2012 r.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca: 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

b/ za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,5 % wartości brutto etapu robót,

c/  za każdy dzień opóźnienia zakończenia etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie:  0,5 % wartości brutto etapu robót,

d/ w przypadku niewykonania planowanego przerobu dla robót w kwartale większego niż 5 % w stosunku do wartości założonego wykonania finansowego za dany kwartał,  w odniesieniu do  harmonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 1 % wartości brutto umownego wynagrodzenia za dany kwartał, w którym nastąpiło opóźnienie,

e/ za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy: 0,5% wartości brutto umownego wynagrodzenia,

f/   za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji: 0,5% wartości brutto wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.

W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w roku 2010, 2011 i 2012 roku.

Otrzymane zlecenie  jest wymiernym efektem działania Oddziału Elektromont S.A. w Szczecinie oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 maja 2009 r.,  które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.