RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – STYCZEŃ 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2010 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest podobnie jak w ubiegłym miesiącu, pesymistycznie. Przedsiębiorstwa odnotowały większy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe również produkcja budowlano-montażowa oraz sytuacja finansowa była niekorzystna          i gorsza niż w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie zmniejszyły się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Najbardziej negatywne oceny zgłaszały jednostki mikro oraz jednostki prowadzące roboty budowlane specjalistyczne. Jedynie przedsiębiorstwa duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oceniają swoją sytuację gospodarczą pozytywnie. Również oni  zgłaszają najmniejsze opóźnienia.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na najbliższe trzy miesiące są mniej pesymistyczne od przewidywań z grudnia. Prognozy portfela zamówień są nadal niekorzystne, choć mniej pesymistyczne od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorcy przewidują, że produkcja budowlano-montażowa będzie ograniczana w stopniu mniejszym niż wskazywały prognozy z grudnia. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost cen robót budowlano-montażowych.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,9% (3,1% w styczniu 2010 r.). Największe trudności napotykane są przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane z warunkami atmosferycznymi (60% w styczniu br., 54% w grudniu ub. r., 47% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło w największym stopniu), kosztami zatrudnienia (54% w styczniu br., 47% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (52% w styczniu br., 55% przed rokiem). Bariera, której znaczenie w skali roku spadło w największym stopniu, związana jest z niedostatecznym popytem (z 47% ub. r. do 38% obecnie).

W miesiącu styczniu nadal utrzymywały się trudne warunki atmosferyczne. Negatywne skutki intensywnych opadów śniegu i minusowych temperatur spowolniły realizowane prace czego skutki odczuwalne będą w kolejnych miesiącach.

Od początku grudnia obserwowany jest wzrost ceny miedzi co przekłada się na wzrost cen kabli i przewodów. Wzrost ten niekorzystnie wpływa na rentowność ryczałtowych kontraktów zawartych w 2010 roku.

Mimo widocznego wpływu ciężkiej zimy oraz silnej konkurencji ze strony innych przedsiębiorstw Emitent aktywnie prowadzi politykę zmierzającą do pozyskania nowych kontraktów i Klientów.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów :

1.       Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 04.01.2011 – Ustalenie wartości umowy za zlecone prace.

2.       Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 07.01.2011– Zmiana w obsadzie stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki.

3.       Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 11.01.2011 – Zmiana wartości umowy za zlecone prace.

4.       Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 14.01.2011 – Raport miesięczny za grudzień 2010 roku.

5.       Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 14.01.2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

6.        Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 19.01.2011 – Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace.

7.       Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 21.01.2011 – Aktualizacja prognoz na rok 2010.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu ESPI dwa raporty:

  1. Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 14.01.2011 – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  2. Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 19.01.2011 – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W miesiącu styczniu Elektromont S.A. pozyskał zlecenia na roboty wykonywane w oparciu o wcześniej podpisane kontrakty w budynku biurowym w Szczecinie oraz w Centrum Handlowym w Opolu. Łączna wartość pozyskanych zleceń to 4 460 000 zł netto.

Wykonanie zleceń będzie miało istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych w 2011 roku.

Pozyskane zlecenia są wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych, które zakładały pozyskanie nowych Klientów, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz dywersyfikację sprzedaży.  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 III 2011 r. – Raportu miesięcznego za luty 2011 roku.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.