Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 04.04.2011 r. do siedziby Spółki Elektromont S.A. wpłynął wniosek od Akcjonariusza Elektromont S.A. posiadającego 1.254.500 akcji Spółki – co stanowi 19,30% kapitału zakładowego Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.