RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – MARZEC 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za marzec 2011 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budowlano-montażowych oceniana jest w marcu bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne i lepsze od pesymistycznych przewidywań z lutego.

Portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe oceniany jest mniej pesymistycznie niż przed miesiącem. Prognozy wskazują na możliwość jego dalszego wzrostu w najbliższych miesiącach. Największy wzrost portfela zamówień prognozują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Produkcja budowlano-montażowa oceniana jest we wszystkich klasach wielkości i działach PKD mniej niekorzystnie niż w lutym.Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne i lepsze od formułowanych w lutym. Największy wzrost produkcji prognozowany jest przed dyrektorów jednostek dużych oraz przez prowadzących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Nadal utrzymują się niekorzystne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Swoją sytuację finansową najbardziej pesymistycznie oceniają jednostki małe oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W bieżącym miesiącu utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Największe opóźnienia są sygnalizowane przez dyrektorów przedsiębiorstw mikro oraz przez prowadzących roboty budowlane specjalistyczne.

Prognozy sytuacji finansowej na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne i lepsze od pesymistycznych przewidywań  z ubiegłego miesiąca. Najkorzystniejsze prognozy formułują jednostki duże oraz prowadzący roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Niekorzystne przewidywania sytuacji finansowej formułują jedynie jednostki małe.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy przewidują nieznaczne podniesienie cen robót budowlano montażowych.  W największym stopniu ceny mogą rosnąć w jednostkach mikro oraz u prowadzących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków. Spadek cen przewidywany jest jedynie przez dyrektorów jednostek dużych.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 2,8% (2,7% w marcu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z warunkami atmosferycznymi (55% w marcu br., 58% przed rokiem), konkurencją na rynku (52% w marcu br., 55% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (52% w marcu br., 48% w analogicznym miesiącu ub. r.). W porównaniu z marcem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 21% do 31% ), natomiast najbardziej zmalało znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 48% do 41%).  

  1. II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport :

1.       Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 14.03.2011 r. – Raport za luty 2011 r.

W okresie sprawozdawczym (tj. w marcu 2011 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

  1. Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 11.03.2011 r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W marcu prowadzone były negocjacje kontraktów, których podpisanie nastąpi w kwietniu 2011 roku. Przewidywana wartość kontraktów wyniesie ponad 3 300 000 zł netto, co będzie miało  istotny wpływ na realizację wyników finansowych Spółki.  

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

do 13 V 2011 r. – Raport za I kwartał 2011 r.

do 14 V 2011 r. – Raport za kwiecień 2011 r.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.  

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu