Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28.06.2011 r.

Zarząd spółki informuje, że w związku z nie podjęciem uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.05.2011 r. oraz na wniosek akcjonariusza posiadającego 2 278 354 akcji co stanowi 35,05 % kapitału zakładowego spółki, wprowadza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2011 r. następujące sprawy:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  W związku z tym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2011 r. przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
  b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Wiejskiej 29 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
  c) Podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
  d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2010”;
  e) Udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki;
  f) Udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej
  g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.
  Podstawa prawna:
  §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”