RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – CZERWIEC 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2011 roku.

I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Ogólny klimat koniunktury w budownictwiew czerwcu oceniany jest pozytywnie, nieco lepiej niż w maju          i przed rokiem. Sytuacja gospodarcza oceniana jest mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są nadal optymistyczne. Według przedsiębiorców aktualny portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem. Utrzymują się również korzystne, choć nieco ostrożniejsze od formułowanych w maju, prognozy portfela zamówień na najbliższe trzy miesiące. Odnotowano wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa zarówno w porównaniu z majem ub. roku, jak i kwietniem br. W stosunku do maja ub. roku największy wzrost odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne orazw średnich, pod względem klas wielkości, jednostkach. Przewidywania dotyczące produkcji budowlano-montażowej są korzystne i zbliżone do formułowanych w maju. Najmniej optymistyczne przewidywania formułują dyrektorzy małych i średnich jednostek. Sytuacja finansowa oceniana jest we wszystkich klasach wielkości i działach PKD mniej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu. Swoją sytuację najbardziej niekorzystnie oceniają jednostki średnie. Wbieżącym miesiącu utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Prognozy sytuacji finansowej są zbliżone do korzystnych przewidywań z ubiegłego miesiąca. Jedynie dyrektorzy średnich jednostek prognozują mniej optymistyczną, niż przed miesiącem sytuację finansową. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy nie przewidują zmian cen robót budowlano-montażowych. Niewielki spadek cen sygnalizują jedynie przedsiębiorcy z małych jednostek.

Odsetek respondentów nieodczuwających żadnych barierw prowadzeniu bieżącej działalnościbudowlano-montażowejkształtuje się na poziomie 4,4% (3,7% w czerwcu 2010 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57% w czerwcu br., 51% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (56% w czerwcu br., 51% przed rokiem). W porównaniu z czerwcem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z kosztami materiałów (z 26% do 37%). 

II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów :

1.       Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 13.06.2011 r. – Podpisanie umowy na wykonanie sieci instalacji elektrycznych oraz sieci instalacji niskoprądowych.

2.       Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 13.06.2011 r. – Raport miesięczny- maj 2011.

3.       Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 28.06.2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.

4.       Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 28.06.2011 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROMONT  S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r.

5.       Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 28.06.2011 r. – Powołanie członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. nowej kadencji

W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2011 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI, jeden raport:

  1. Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 28.06.2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2011 r.Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółkiwww2.elektromont.pl

III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

W okresie sprawozdawczym Spółka otrzymała od CFE POLSKA Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych. Wartość umowy wynosi 2 663 009,95zł netto. Termin zakończenia prac: 31.08. 2011 roku.

Spółka finalizuje swoje inwestycje w zakresie dostosowania zakupionej nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Spółki wraz z  zapleczem organizacyjno-technicznym.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

do 12 VII 2011 r. – Raport za lipiec 2011 r.

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu