RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2011

RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – PAŹDZIERNIK 2011

                Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za październik 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w październiku oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem.
Najbardziej negatywne oceny swojej sytuacji gospodarczej zgłaszają jednostki średnie, natomiast najbardziej niekorzystne prognozy formułują jednostki małe. W podziale na klasy wielkości największy spadek portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe. Korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem, portfel zamówień oceniają jedynie jednostki duże. Największy spadek portfela zamówień przewidują jednostki małe, a korzystne, choć gorsze niż w ubiegłym miesiącu przewidywania formułują jedynie jednostki duże.
Największe pogorszenie ocen produkcji budowlano-montażowej odnotowywane jest w jednostkach małych. Poprawa ocen produkcji, choć mniejsza od sygnalizowanej we wrześniu, odnotowywana jest wyłącznie w jednostkach dużych.
Największy spadek produkcji prognozowany jest przez jednostki małe.
Swoją sytuację finansową najgorzej oceniają jednostki małe i średnie. Najbardziej niekorzystne prognozy formułują jednostki małe. W bieżącym miesiącu najmniejsze opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe są sygnalizowane przez przedsiębiorstwa duże. W największym stopniu zatrudnienie może być ograniczane w jednostkach małych i średnich. Ceny mogą spadać przede wszystkim w jednostkach małych.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5% (przed rokiem 4,3%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58% w październiku br., 52% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (55% w bieżącym miesiącu, 57% przed rokiem). W porównaniu z październikiem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 31% do 38%) oraz kosztami materiałów (z 30% do 37%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, sześć raportów :
1. Raport bieżący nr 46/2011 – EBI z dnia 03.10.2011 r. – Zmiana adresu i numerów telefonu Elektromont S.A.
2. Raport bieżący nr 47/2011 – EBI z dnia 05.10.2011 r. – Zmiana adresu i numerów telefonu Elektromont S.A. (korekta raportu 46/2011)
3. Raport bieżący nr 48/2011 – EBI z dnia 10.10.2011 r.  – Istotne zlecenie.
4. Raport bieżący nr 49/2011 – EBI z dnia 14.10.2011 r. – Raport miesięczny Elektromont S.A. – wrzesień 2011
5. Raport bieżący nr 50/2011 – EBI z dnia 24.10.2011 r. – Zwiększenie wartości umowy za zlecone prace.
6. Raport bieżący nr 51/2011 – EBI z dnia 25.10.2011 r. – Podpisanie znaczącej umowy.
W okresie sprawozdawczym (tj. w październiku 2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W październiku Zarząd Elektromont S.A. otrzymał istotne zlecenie od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA na wykonanie instalacji elektrycznych na terenie Portu Centralnego w Szczecinie. Wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu Zlecenia określa się na kwotę netto 1 799 027,00 zł.
Również w październiku Zarząd Elektromont S.A. otrzymał podpisany aneks do umowy o roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowych instalacji i sieci elektrycznych wraz z projektem wykonawczym dla Budowy „Parku Handlowego Turawa” w Opolu. Wartość podpisanego aneksu wynosi 391 424,19 zł netto.
W październiku Zarząd Elektromont S.A. otrzymał od NAVOMIR INVEST S.A. podpisaną umowę na wykonanie zadania: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów – Bulwar Piastowski”. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę 1.534.734,50 zł. 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:

Do 14 XI – publikacja raportu za III kwartał
Do 14 XII – publikacja raportu za listopad
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.