RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – LISTOPAD 2011

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za listopad 2011 roku.
I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w listopadzie oceniany jest bardziej pesymistycznie niż  w ubiegłym miesiącu i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Wpływ na to mają negatywne, gorsze niż w październiku oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,2% (przed rokiem 4,5%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (58% w listopadzie br., 53% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz konkurencją na rynku (54% w bieżącym miesiącu, 56% przed rokiem). W porównaniu z listopadem 2010 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 30% do 40%) oraz kosztami materiałów (z 29% do 37%).
Zarówno oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, jak i prognozy zgłaszane przez wszystkie klasy wielkości badanych jednostek są bardziej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, najbardziej pesymistyczne – sygnalizowane przez jednostki małe i średnie. W podziale na klasy wielkości największy spadek portfela zamówień sygnalizują przedsiębiorstwa małe. Nieznacznie optymistycznie, choć gorzej niż przed miesiącem, portfel zamówień oceniają jedynie jednostki duże. Podobnie jak w przypadku bieżących ocen, największy spadek przyszłego portfela zamówień przewidują jednostki małe. Najmniej niekorzystne prognozy, choć gorsze od pozytywnych przewidywań z ubiegłego miesiąca, formułują jednostki duże.
Najbardziej znaczące pogorszenie ocen produkcji budowlano-montażowej odnotowywane jest w jednostkach małych. Niewielki wzrost produkcji, choć nieco mniejszy od sygnalizowanego w październiku, zgłaszany jest wyłącznie w jednostkach dużych. Największy spadek produkcji prognozowany jest przez jednostki małe. Najmniej negatywne prognozy, choć gorsze od pozytywnych przewidywań z ubiegłego miesiąca, formułują jednostki duże. Najgorsze oceny bieżące i prognozy swojej sytuacji finansowej formułują jednostki małe. Najmniej negatywne przewidywania, zbliżone do prognoz z października, są zgłaszane przez jednostki duże.
W bieżącym miesiącu najbardziej znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe są sygnalizowane przez jednostki mikro a najmniejsze – przez przedsiębiorstwa duże. Zatrudnienie może być ograniczane w największym stopniu w jednostkach średnich. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać przede wszystkim w jednostkach małych  i średnich.
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z Głównego Urzędu Statystycznego
II.  Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2011 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, trzy raporty :
1. Raport bieżący nr 52/2011 – EBI z dnia 14.11.2011 r. – raport miesięczny Elektromont S.A. – październik 2011.
2. Raport bieżący nr 53/2011 – EBI z dnia 14.11.2011 r. – Raport za II kwartał 2011 roku.
3. Raport bieżący nr 54/2011 – EBI z dnia 16.11.2011 r.  – Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2011.
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie  2011 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl
III.   Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
Po okresie objętym raportem tj. w pierwszego grudnia Zarząd Elektromont S.A. podpisał aneks do umowy na wykonanie sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji niskoprądowych w magazynie firmy Merida w Tyńcu Małym. Wartość podpisanego aneksu wynosi 522 140,06 zł.
IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:
Do 14 I 2012 – publikacja raportu za grudzień
Do końca stycznia 2012 roku  – stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.
Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.