Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy określa się na kwotę netto 425 000,000  zł. Kary umowne:
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
– za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto;
– za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi ( za wady) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki licząc od  dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
– za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
– za zwłokę w przekazaniu placu budowy i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto;
– za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;
– z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w  wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.