Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zad. „Obwodnica Śródmieścia Szczecina” – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy ul. Krasińskiego.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 925 000,00 zł netto.
Kary umowne:
1.       W przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia lub zakończenia robót określonych w niniejszej Umowie, lub terminów pośrednich określonych w Umowie lub  harmonogramie, Zamawiający może naliczać kary umowne              w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.
2.       W przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie zakończenia naprawy wad, Zamawiający może naliczać kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od  terminu wyznaczonego na usunięcie wad,.
3.       W przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia,  odstąpienia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.
4.       W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.
5.       Jeżeli na skutek nieterminowego lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy z  winy Wykonawcy Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Inwestorowi odszkodowania lub jakichkolwiek kar umownych, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych Inwestorowi tytułem odszkodowania lub kar umownych.
6.       Jeżeli na skutek działań Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy Zamawiający zostanie obciążony karą finansową przez organ administracji publicznej, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie kwoty zapłacone z tytułu kary wraz z odsetkami od tych kwot i kosztami ich zapłaty.
7.       Wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego potrącenia kar umownych i odszkodowań, o  których mowa powyżej, z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy lub  z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
8.       Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą  dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.