Otrzymanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od CP Automation Szczecin Sp. z o.o. podpisana umowę na wykonanie robót elektrycznych związanych z „Budową i przebudową oczyszczalni ścieków w m. Redlica gm. Dobra”.
Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 1 182 746,00 zł netto.
Kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu:
1)       za opóźnienia w wykonaniu umówionego przedmiotu odbioru, określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Terminowym – w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia końcowego netto całości zadania za każdy dzień opóźnienia,

2)       za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia końcowego netto całości zadania za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3)       w   razie   odstąpienia   Zamawiającego   od   umowy   z   przyczyn,   za   które   ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego w  wysokości  20 %  (dwadzieścia procent) wynagrodzenia końcowego netto całości zadania.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) wynagrodzenia końcowego netto całości zadania. Przy dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający może odstąpić od dochodzenia kar umownych za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych przedmiotów odbioru.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.