Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Górniczego                                    i Energetycznego „EGBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa środkowo sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”,

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 815 000,00 zł netto.

Zamawiający ma prawo naliczyć Podwykonawcy kary za:

  1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto;
  2. nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przekroczenia terminu, lecz nie więcej niż 10%  wartości netto przedmiotu umowy,:
  3. nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przekroczenia terminu, lecz nie więcej niż 10%  wartości netto przedmiotu umowy;
  4. nieterminowe  przystąpienie do usuwania wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 10%  wartości netto przedmiotu umowy;
  5. nieprzestrzeganie instrukcji BHP obowiązującej u Zamawiającego w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

Podwykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne za:

  1. odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.