RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – CZERWIEC 2012

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za czerwiec 2012 roku.

  1. I.    Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

                W czerwcu Zarząd podpisał ze Skanska S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót elektrycznych i teletechnicznych. W ramach umowy, Elektromont wykona układy zasilania energią elektryczną, dostarczy i zamontuje dwie stacje transformatorowe oraz rozdzielnice niskiego napięcia, wykona także instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemy ostrzegania dźwiękowego.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 zł.

Termin zakończenia robót przewiduje się na 30.09.2012 r.

26 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromont S.A. podczas którego zatwierdzone zostały dokumenty finansowe za rok 2011 oraz udzielone zostało absolutorium dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Tego samego dnia na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została uchwała o powołaniu Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję. W skład Zarządu powołani zostali: Marek Błażków – Prezes Zarządu, Jarosław Mazur – Wiceprezes Zarządu oraz Jerzy Rymarowicz – Wiceprezes Zarządu.

W terminie od 05 do 28.06.2012  odbyła się kontrola Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od towarów             i usług (VAT) za listopad i grudzień 2010. Uznano, że rejestry sprzedaży i zakupów VAT za badany okres są rzetelne i prawidłowe. Urząd Skarbowy skontrolował także dokumenty  podatkowe związane z CIT za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010.   Po zakończeniu kontroli księgi handlowe uznano za rzetelne i prawidłowe.

W czerwcu 2012 zatrudnienie w Elektromont S.A. utrzymywało się na stabilnym poziomie. Spółka efektywnie wykorzystuje swoje zasoby kadrowe do realizacji kolejnych zleceń i nie przewiduje w ciągu najbliższych miesięcy zmniejszania zatrudnienia.

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, pięć raportów:

1. Raport bieżący nr 20/2012 – EBI z dnia 14.06.2012 r. – Raport za maj.

2. Raport bieżący nr 21/2012 – EBI z dnia 26.06.2012 r.  – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku.

3. Raport bieżący nr 22/2012 – EBI z dnia 26.06.2012 r. – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r.

4. Raport bieżący nr 23/2012 – EBI z dnia 26.06.2012 r. – Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

5. Raport bieżący nr 24/2012 – EBI z dnia 27.06.2012 r. – Podpisanie umowy.

W okresie sprawozdawczym (tj. czerwcu 2012 roku) Spółka przekazała za pośrednictwem systemu ESPI cztery raporty:

1. Raport bieżący nr 5/2012 – ESPI z dnia 26.06.2012 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 r.

2. Raport bieżący nr 6/2012 – ESPI z dnia 26.06.2012 r. – Powołanie Zarządu Elektromont S.A. na nową kadencję.

3. Raport bieżący nr 7/2012 – ESPI  z dnia 28.06.2012  r. – Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Raport bieżący nr 8/2012 – ESPI z dnia 28.06.2012 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. II.     Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie:

Do 14 VIII 2012 – raport za lipiec

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes  Zarządu,

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent