Podpisanie umowy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Skanska S.A. podpisaną umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót elektrycznych i teletechnicznych.

Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określa się na kwotę netto 5 080 000,00 zł .

Kary umowne płatne za:

  • Nieterminowe zakończenie robót Podwykonawczych – 0,5% Ceny Robót Podwykonawczych (netto);
  • Niedotrzymanie terminów pośrednich – 0,5% Ceny Robót Podwykonawczych (netto);
  • Nieterminowe lub niewłaściwe usunięcie wad –  0,5% Ceny Robót Podwykonawczych (netto);
  • Naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznej regulacji Wykonawcy dot. bhp – 1500,00 zł;
  • Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy jak i Wykonawcy – 10% Ceny Robót Podwykonawczych (netto).

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 roku.