Otrzymanie umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Budowlanego CALBUD Sp. z o.o. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych wraz  z bieżącą obsługą zaplecza budowy w „Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki” na terenie SPSK – 2 w Szczecinie.

Za wykonanie przedmiotu budowy obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto 1 480 000,00.

Kary umowne:

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)          w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot Umowy za każdy dzień opóźnienia: w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięcia wad i/lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

b)         w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego.
  2. Strony dopuszczają dodatkowo możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych stosownie do poniesionej szkody.
  3. W przypadkach, dla których w umowie nie przewidziano odpowiedzialności w formie kar umownych, Strony w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych z Kodeksu cywilnego.
  4. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych na 20% wartości wynagrodzenia  ryczałtowego za przedmiot umowy.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2012 i 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.