RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – KWIECIEŃ 2013

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za kwiecień 2013 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:
5 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12, o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z dnia 27.06.2012.
Za zgodą obu stron zwiększył się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym, wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 7 460 409,65 PLN netto.
11 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. umowę na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa zakładu produkcji drzwi Klaus Borne Sp. z o.o.” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 2 931 000 zł netto.
15 kwietnia w nawiązaniu do raportu EBI nr 16/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Interbud – West Sp. z o.o., w ramach umowy nr 10/051/IBW/2013, dodatkowe zlecenie na wykonanie montażu koryt kablowych technologicznych w hali produkcyjno-magazynowej na budowie zakładu produkcyjnego Klaus Borne fabryka Drzwi Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zlecenia wynosi 199 000,00 PLN netto.
15 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport roczny za rok obrotowy 2012.
23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. podpisany aneks do Umowy Podwykonawczej Nr 0044/B11303/2696/12, o której Emitent informował w raporcie EBI 24/2012 z dnia 27.06.2012.
Za zgodą obu stron zwiększą się zakres robót elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedmiotu Umowy. W związku z tym wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy wzrosło do 7 511 809,65 PLN netto.
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI sześć raportów:
1.Raport bieżący nr 15/2013 – EBI z dnia 05.04.2013 r. – Istotna informacja
2.Raport bieżący nr 16/2013 – EBI z dnia 11.04.2013 r. – Otrzymanie umowy
3. Raport bieżący nr 17/2013 – EBI z dnia 15.04.2013 r. – Istotna informacja
4. Raport bieżący nr 18/2013 – EBI z dnia 15.04.2013 r. – Raport miesięczny
5. Raport bieżący nr 19/2013 – EBI z dnia 15.04.2013 r. – Raport roczny za rok 2012
6. Raport bieżący nr 20/2013 – EBI z dnia 23.04.2013 r. – Istotna informacja

W okresie sprawozdawczym (tj. w kwietniu 2013 roku) Spółka nie przekazywała za pośrednictwem systemu ESPI żadnych raportów.
Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki Elektromont
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Spółka planuje złożenie:
14 V 2013 – raport za I kwartał 2013
Do 14 VI 2013 – raport za maj
Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.