RAPORT MIESIĘCZNY ELEKTROMONT S.A. – SIERPIEŃ 2013


Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport za sierpień 2013 roku.

  1. I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

2 sierpnia Zarząd poinformował, że otrzymał od Energopol Szczecin S.A. podpisaną umowę na wykonanie robót elektrycznych i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego) na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja i udrożnienie Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 2 404 500,00 netto.

6 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach umowę na wymianę rozdzielnic  RNN11.3 230/400V, RNN14.3 230/400V i RNN16.7 230/400V w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana rozdzielni średniego i niskiego napięcia w Rejonie ZWR Polkowice” Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 4 250 000 netto.

9 sierpnia  Zarząd Elektromont S.A. przekazał raport kwartalny za okres od 1 kwietnia  do 30 czerwca 2013. Za II kwartał 2013 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie                           9 725 837,93 PLN  i były one wyższe o blisko 3,8 mln złotych od uzyskanych w analogicznym okresie  poprzedniego roku, wykazując ponad 64% dynamikę wzrostu. Zysk ze sprzedaży za II kwartał 2013 wyniósł 99 635,39  PLN i był niższy od wyniku w analogicznym okresie 2012 r. Natomiast zysk brutto ukształtował się na poziomie 134 982,71  PLN wykazując 40% dynamikę wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto Spółki wzrósł do  poziomu 167 507,87  PLN osiągając 95%  wzrost  w porównaniu do roku 2012.   Narastająco za II kwartały 2013 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 14 379 833,73  PLN i były one wyższe o ponad 4 mln złotych od uzyskanych w analogicznym okresie  poprzedniego roku, uzyskując prawie 42% dynamikę wzrostu. Nastąpiła również poprawa wyników na wszystkich poziomach gospodarowania. Zysk ze sprzedaży za II kwartały 2013 wyniósł 196 890,53 PLN i był wyższy od wyniku              w analogicznym okresie 2012 r. o 6%. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 199 892,88 PLN wykazując 37% dynamikę wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto Spółki wzrósł do  poziomu 220 086,04 PLN osiągając 107%  wzrost  w porównaniu do roku 2012.

12 sierpnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od  Skanska S.A.  podpisaną umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie przemysłowym. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy przekracza 20% kapitałów własnych Spółki.

 

  1. II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym  raportem:                                                                                                    
    W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2013 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI sześć raportów:

1.Raport bieżący  nr 38/2013 – EBI z dnia 02.08.2013 r. – Otrzymanie Umowy.

2.Raport bieżący nr 39/2013 – EBI z dnia 06.08.2013 r. – Otrzymanie Umowy.

3. Raport bieżący nr 40/2013 – EBI z dnia 07.08.2013 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2013 roku.

4. Raport bieżący nr 41/2013 – EBI z dnia 09.08.2013 r. – Raport za lipiec.

5. Raport bieżący nr 42/2013 – EBI z dnia 09.08.2013 r. – Raport za II kwartał 2013.

6. Raport bieżący nr 43/2013 – EBI z dnia 12.08.2013 r. – Otrzymanie Umowy.

 

 

W okresie sprawozdawczym (tj. w sierpniu 2013 roku) Spółka  przekazała za pośrednictwem systemu ESPI cztery raporty.

1. Raport bieżący nr 8/2013 – ESPI z dnia 07.08.2013 r. – Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2013 roku.

2. Raport bieżący nr 9/2013  – ESPI z dnia 09.08.2013 r. – Raport za II kwartał 2013.

3. Raport bieżący nr 10/2013 – ESPI z dnia 14.08.2013 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej

4. Raport bieżący nr 11/2013 – ESPI z dnia 14.08.2013 r. – Sprostowanie błędu.

 

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

  1. III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: 
  2. IV.      Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Do 14 X 2013 – publikacja raportu miesięcznego za wrzesień

Podstawa prawna:

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.