Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 10 października 2013 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A.    Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta  w dniach od 09.01.2013 r. do 08.10.2013 r. dokonała transakcji sprzedaży 52 009 akcji Elektromont S.A. za kwotę 6 070,40 Euro (25 475,56 PLN). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej.

Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 555 869

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,55%

Liczba przysługujących  głosów 555 869

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,55%

Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 503 860

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 7,75%

Liczba przysługujących  głosów 503 860

Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 7,75%

Data

S/K

Średnia Cena

Ilość

09.01.2013

S

0,48

2500

14.01.2013

S

0,46

1000

15.01.2013

S

0,46

1000

16.01.2013

S

0,46

1000

24.01.2013

S

0,48

1500

29.01.2013

S

0,48

2000

18.02.2013

S

0,56

2000

27.02.2013

S

0,56

2000

10.04.2013

S

0,47

6240

12.04.2013

S

0,45

2000

30.04.2013

S

0,42

2500

10.05.2013

S

0,46

2000

13.05.2013

S

0,5

2000

25.06.2013

S

0,48

4200

02.07.2013

S

0,5

3000

10.07.2013

S

0,5

3000

24.07.2013

S

0,54

19

25.07.2013

S

0,54

25

26.07.2013

S

0,52

2025

02.08.2013

S

0,52

2000

04.10.2012

S

0,5

8000

08.10.2013

S

0,52

2000

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Błażków – Prezes Zarządu

Małgorzata Zabrzańska – Prokurent,