Podpisanie Umowy


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 20.12.2013 r. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach, Aneks do Umowy Wieloproduktowej.

W ramach ww. Umowy Bank stawia do dyspozycji Klienta (Elektromont S.A.) limit kredytowy w wysokości 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy złotych) w okresie od dnia 23.12.2013 do dnia 22.12.2014.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest:

– hipoteka umowna do kwoty 4 950 000 na nieruchomości Spółki,

– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

– cesja wierzytelności przysługujących Elektromont S.A. od podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw akceptowanych przez Bank.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach.

Wartość Umowy przekracza 20% kapitałów netto Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.