Uchwała Zarządu Elektromont S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w związku z dobrymi wynikami Spółki za 2013 rok podjął w dniu 20.02.2014 r. Uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2013 r. Proponowana kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy to 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)  tj. 0,04 zł PLN na jedną akcję. Zarząd Spółki zaproponuje aby dniem dywidendy był dzień podjęcia Uchwały w tej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a termin wypłaty dywidendy przypadał nie później niż 30 dni od daty podjęcia Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013 wraz z odpowiednim wnioskiem dotyczącym podziału zysku za rok 2013, uwzględniającym: kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję, sugerowany dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, zostaną przedłożone do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po ostatecznym zweryfikowaniu danych finansowych za rok 2013 przez audytora.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe