Powołanie Prokurenta


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia Prokury Spółki Elektromont S.A w osobie Pana Waldemara Żurawskiego. Udzielona prokura ma charakter łączny z Członkiem Zarządu Emitenta.

Pan Waldemar Żurawski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest również członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Prokurenta znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem http://www2.elektromont.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/Władze Spółki.

 

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”