Istotna informacja

Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 i 18/2015 informuje, że otrzymał od Skanska S.A. Aneks do Umowy na Wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót zwiększa się do kwoty  1 476 166,84 PLN netto.

W ocenie Zarządu podpisany Aneks będzie miał wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.