Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Akcjonariuszy

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. otrzymał od Akcjonariuszy reprezentujących łącznie 20,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu wniosek na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2016r. punktu dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”;

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”;

c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2015”;

d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;

f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;

g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki:

  1. Projekty Uchwał WZA po zmianach

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.