Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2016

Zarząd Elektromont S.A. informuje iż Rada Nadzorcza, zgodnie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Nobilis Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Witwickiego 46, w Warszawie, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektromont S.A.  za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Nobilis Sp. z o.o.   jest podmiotem wpisanym przez Krajowa Radę Biegłych  Rewidentów  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3985.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.