Zawarcie listu intencyjnego

Zarząd Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. wpłynął do Spółki List intencyjny („List”) zawarty ze spółką CDBP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Kontrahent”). Kontrahent wchodzi w skład grupy kapitałowej Colliers Poland sp. z o.o., która jest polskim przedstawicielem globalnej spółki Colliers, która jest wiodącym podmiotem oferującym szeroki wachlarz usług na rynku nieruchomości, w szczególności usług z zakresu projektowania i wykonania robót budowlanych w nieruchomościach komercyjnych.

Przedmiotem Listu jest określenie wzajemnych stosunków pomiędzy Stronami oraz określenie zasad oraz warunków przyszłej współpracy.

Kontrahent będzie przekazywać Spółce informacje związane z wybranymi przez Kontrahenta realizowanymi projektami w takim terminie, żeby Spółka miała możliwość złożenia oferty na realizację danego projektu. Spółka będzie przedstawiała Kontrahentowi materiały i informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych, które mogą zainteresować Kontrahenta.

Jednocześnie Strony będą dążyć do nawiązania szerszej i długoterminowej współpracy, której szczegóły zostaną określone w odrębnym dokumencie.

Zgodnie z treścią Listu, jest on wyrazem woli Stron do podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do zawiązania współpracy ani żadnych zobowiązań finansowych.

Spółka uznała niniejszy List za istotny ze względu na potencjalną możliwość pozyskania nowych projektów (kontraktów), które mogą przełożyć się na zwiększenie przychodów generowanych przez Spółkę, a także ze względu na skalę działalności Kontrahenta i grupy kapitałowej do której należy Kontrahent, co również może przełożyć się na zwiększenie rozpoznawalności Spółki.

Podstawa prawna:  art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne