Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd  Spółki Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 6 marca 2023r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Cezarego Jasińskiego, w wyniku których Pan Cezary Jasiński zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 10% ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Załącznik : treść zawiadomienia