Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Zarząd  Spółki Carbon Group S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 marca 2023r. otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce od Pana Cezarego Jasińskiego, w wyniku których Pan Cezary Jasiński zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

 

Załącznik: treść zawiadomienia

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji