Dane finansowe

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Przychody ze sprzedaży
38882
24660
28191
36233
31939
23079
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-3,46
232
446
628
692
-280
Zysk (strata) netto
-2,87
167
235
377
323
-374
Rentowność netto
0,67
0,83
1,04
1,01

Bilans

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aktywa
13882
14954
13511
15276
16646
10754
Zobowiązania długoterminowe
135
000
104
143
359
459
Zobowiązania krótkoterminowe
9738
10617
8958
10249
11044
4967
Kapitał własny
2695
2861
3096
3473
3795
3421
Kapitał zakładowy
650
650
650
650
650
650
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.