Dane finansowe

Dane finansowe

Rachunek zysków i strat

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody ze sprzedaży
24660
28191
36233
31939
23079
23930
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
232
446
628
692
-280
514
Zysk (strata) netto
167
235
377
323
-374
198
Rentowność netto
0,67
0,83
1,04
1,01
0,83

Bilans

2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aktywa
14954
13511
15276
16646
10754
20722
Zobowiązania długoterminowe
000
104
143
359
459
541
Zobowiązania krótkoterminowe
10617
8958
10249
11044
4967
14241
Kapitał własny
2861
3096
3473
3795
3421
3620
Kapitał zakładowy
650
650
650
650
650
650
Szczegółowe dane finansowe do pobrania.