Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Cezary Jasiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Cezary Jasiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 roku
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Brał udział w projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia ich akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego. Pełnił liczne funkcje nadzorcze oraz zarządcze w spółkach publicznych jak i niepublicznych.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
4) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Inventionmed S.A. – Wiceprezes Zarządu – od 2016 r. do 2020 r.,
Ragnar Trade sp. z o.o. – wspólnik oraz Prezes Zarządu – od 2016 r. do 2020 r.,
Krezus S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2018 r. do 2020 r.,
Biochemia Investments sp. z o.o. – Członek Zarządu – od 2018 r. do chwili obecnej,
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2020 r. do 2022 r.,
EasyCall.pl S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2020 r. do 2021 r.,
YOLO S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 2022 r. do chwili obecnej.
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
YOLO S.A. – w marcu 2022 r. złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości. Wnioski do chwili obecnej nie zostały rozpoznane.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Paweł Brzeziński - Członek Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Paweł Brzeziński, członek Rady Nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 rok
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Magister Ekonomii - Specjalizacja Marketing i Badania Rynkowe,Politechnika Koszalińska - rok ukończenia 2005, ocena BDB
W latach 2005-2020 związany z bankowością , Bank Zachodni WBK S.A. , Deutsche Bank Polska S.A., Santander Bank S.A., Bank Millenium S.A. Ekspert kredytowy oraz inwestycyjny w segmencie rynków kapitałowych. *-letnie doświadczenie managerskie - dyrektorskie, zarządzanie oddziałami banków, zespołami sprzedażowymi. Bardzo szeroka wiedza merytoryczna i praktyczna poparta wieloma certyfikatami przebytych szkoleń jak i sukcesami zawodowymi. Wysokie kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi.Od 2016 roku prowadzi firmę doradczą, wspierającą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Prowadzi mediacje i negocjacje kontraktów B@B, a także pomaga w nawiązywaniu relacji handlowych z producentami chińskimi.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Wspólnik oraz Prezes Zarządu Pikme Sp. z o.o. - od VII 2021r. do chwili obecnej,
Wspólnik orz Prezes Zarządu Investio Property Sp. z o.o. - od XI 2021r. do chwili obecnej,
Członek Rady Nadzorczej Labocanna S.A. - od VI 2021r. do chwili obecnej,
Członek Rady Nadzorczej BluGo S.A. - II-XII 2022r.
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu Spółek Handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Michał Paweł Wróblewski - Członek Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Michał Paweł Wróblewski, członek Rady Nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 rok
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Michał Paweł Wróblewski posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz uprawnienia sep w zakresie dozoru i eksploatacji. Dodatkowo wiedzę z zakresu obsługi programów autocad, rodos, norma. Posiada również uprawnienia sep w zakresie dozoru
Doświadczenie zawodowe
INŻYNIER ROBÓT ELEKTRYCZNYCH | PPWSIE REO SP.J, | 01.2006 – 02.2013
· Przygotowanie i realizacja inwestycji
· Opracowywanie projektów i wycen branży elektrycznej
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. | 12.2012 - OBECNIE
· Zarządzanie działalnością projektową i wykonawczą w firmie zatrudniającej ok 50 pracowników
· Nadzór finansowy nad realizacją zleceń,
· Rozliczanie prowadzonych inwestycji,
· Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników.
DYREKTOR DS. INWESTYCJI | AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. | 12.2016 - OBECNIE
· Zarządzanie działalnością projektową i wykonawczą w firmie zatrudniającej ok 50 pracowników
· Pozyskiwanie zleceń podwykonawczych,
· Pozyskiwanie zleceń z sektora zamówień publicznych,
· Zakup materiałów,
· Nadzór techniczny nad prowadzonymi inwestycjami,
· Koordynacja prowadzonych prac ze zleceniodawcami,
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – OS. FIZYCZNA | EKOPEL MICHAŁ WRÓBLEWSKI | 01.2012 - OBECNIE
· Działalność projektowa w branży elektrycznej, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, przyłącza energetyczne, oświetlenie drogowe, systemy informacji pasażerskiej, ok. 200 opracowań,
· Wykonywanie projektów budowlanych, technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów branży elektrycznej,
· Nadzór nad realizacją projektów.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
4) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Michał Paweł Wróblewski jest Wspólnikiem oraz Członkiem zarządu w spółce AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. od 12.2012 – nadal
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Arkadiusz Fijałkowski - Członek Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Arkadiusz Paweł Fijałkowski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 rok
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, studia mini MBA, szereg szkoleń sprzedażowych, szkolenie z zakresu strategii cenowych, Balanced Scorecard oraz wycen przedsiębiorstw. Posiad 7 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Zarządu w 2 spółkach (branża budowlana oraz branża doradcza). W trakcie swojej kariery zawodowej był również członkiem Rad nadzorczych 3 spółek (Elektrobudowa S.A., Trops S.A. oraz Dynamix Group od 2015 – nadal). Związany z branżą budowlaną od około 15 lat.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
4) Wskazane wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem Pan Arkadiusz Paweł Fijałkowski jest wspólnikiem, członkiem Zarządu i Rady nadzorczej w następujących spółkach:
Trops S.A – Wiceprezes Zarządu – nadal
Centrum Funduszy UE Sp. Z o.o. – Wiceprezes Zarządu – nadal
Dynamix Group Sp. Z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal
Elektrobudowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej – do 10.2020
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Krzysztof Sitarski - Członek Rady Nadzorczej

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana Krzysztof Sitarski, Członek rady nadzorczej, kadencja 21 czerwca 2025 roku 2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Górnictwa i Geologii, Collegium Humanum (MBA). Poseł na Sejm RP VIII kadencji. Inżynier eksploatacji złóż, wieloletni pracownik branży górniczej - osoba wyższego dozoru ruchu górniczego, wiceprzewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Kontroli Państwowej w VIII kadencji Sejmu, delegat do Rady Europy (Komisja Energii i Środowiska), inicjator wprowadzenia wodoru jako paliwa alternatywnego w polskim prawodawstwie, promotor koncepcji powierzchniowego zgazowania węgla w Polsce, autor zmian w ustawach dotyczących energetyki rozproszonej, OZE, transportu intermodalnego, napędów zeroemisyjnych oraz hybrydowych. Członek zespołów audytujących przedsiębiorstwa:
Kompania Węglowa S.A., Spółka Restrukturyzacji Kopalń, zespół ds. kopalni Krupiński.
Założyciel zespołu parlamentarnego Polska Wodorowa - posiedzenia Warszawa (Sejm RP), Katowice (COP24), Bruksela (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE). Prezes Stowarzyszenia Polski Wodór, autor projektu Hydrogen Silesia Power. Łącznie 23 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach finansowych, górnictwie, transporcie, pracy parlamentarnej, kontaktach międzynarodowych.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem czy dana osoba nadal pełni funkcję w organach lub jest nadal wspólnikiem
Węglokoks S.A.- pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju - 2020- do nadal
5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.
6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.
7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.