Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

LP
Akcjonariusz
Liczba akcji
Ogólna liczba akcji w %
Liczba głosów
Ogólna liczba głosów w %
1.
Małgorzata Tymińska
2 094 037
32,22%
2 094 037
32,22%
2.
Zdzisław Kondrat
1 256 150
19,33%
1 256 150
19,33%
3.
EKOBOX S.A.
1 283 302
19,74%
1 283 302
19,74%
4.
Tadeusz Mazur
690 004
10,62%
690 004
10,62%
5.
Wiesław Charążka
518 345
7,97%
518 345
7,98%
6.
Pozostali
658 162
10,12%
658 162
10,12%

Kapitał Zakładowy Emitenta Tworzy 6 500 000 akcji, w tym:

  • 5 100 000 akcji serii A
  • 28 000 akcji serii B
  • 1 372 000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł

Ład korporacyjny

22-10-2009
Oświadczenie Zarządu Elektromont S.A.
Zgodnie z zaleceniami Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Zarząd Elektromont S.A. informuje o powiązaniach Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powiązany z akcjonariuszem Małgorzatą Tymińską.