RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 (zwany dalej „Spółką”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego dane kontaktowe:
adres e-mail: iod@elektromont.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Elektromont S.A., ul. Ludwika Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra.
Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu rekrutacyjnego i w toku prowadzenia bieżącej działalności Spółki.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
 • kontaktowania się z Tobą, w celach związanych z procesem rekrutacyjnym;
 • realizacji działań związanych z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeniami społecznymi;
 • realizacji umów podwykonawczych zawartych w ramach umowy o roboty budowlane;
 • realizacji działań związanych ze stażami i praktykami uczniowskimi.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do zakończenia danego etapu procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 90 dni od daty złożenia aplikacji rekrutacyjnej.
Jakie musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc kontaktować się z Tobą: adres e-mail i/ lub numer telefonu, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli kontynuować procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych pracownikom Spółki, odpowiedzialnym bezpośrednio za procesy rekrutacyjne i kadrowe, oraz podmiotom z którymi podpisane mamy umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych
Inne podmioty gospodarcze otrzymają od nas tylko takie dane osobowe pracowników, które związane są z podstawową działalnością Spółki:

 • imię i nazwisko pracownika Spółki oraz zajmowane stanowisko;
 • służbowy adres mailowy pracownika Spółki;
 • numer telefonu służbowego pracownika Spółki.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Na potrzebny rekrutacji – przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania danego etapu procesu rekrutacyjnego na okres maksymalnie 90 dni, a także po jego pozytywnym zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z rekrutacją, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów rekrutacyjnych przez okres obowiązywania danego etapu rekrutacji lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Na potrzeby bieżącej działalności Spółki – tylko na okres, kiedy w/w dane są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu realizacji danego zadania. Po zakończeniu tego okresu – na okres niezbędny ze względu na przepisy podatkowe i rachunkowe.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.