Podpisanie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka podpisała umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożarowego SAP w budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Radomiu. Wartość zleconych robót: 95 131 złotych brutto. Termin realizacji zlecenia: do 30.11.2009 roku. W przypadku wystąpienia wad nie dających się usunąć, a umożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Wykonawca zapłaci karę umowną do wysokości 15% wynagrodzenia netto ( w zależności od stopnia wadliwości obiektu). W razie wystąpienia wad nie dających się usunąć i uniemożliwiających eksploatację wykonanego obiektu Wykonawca zapłaci karę umowną do wysokości 20% wynagrodzenia za dany element prac lub robót budowlanych posiadających wadę oraz usunie te wady na własny koszt w ustalonym terminie. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy bądź zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, Elektromont S.A. zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2009 roku. Kolejne zlecenie na wykonanie instalacji niskoprądowych jest wymiernym efektem realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji niskoprądowych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”