Podpisanie umów z Polkomtel S.A.


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka otrzymała od Polkomtel S.A. podpisane umowy na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. W ramach tych umów Spółka wykona dwa zadania o wartości : 240 000 i 290 000 złotych netto. Łączna wartość umów  to 530 000 złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku.
W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów wykonania robót Elektromont S.A. może zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego  terminu realizacji umowy. W przypadku, gdy nastąpi rozwiązanie umowy z winy Elektromont S.A. oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Elektromont S.A. z powodów niezależnych od Polkomtel S.A. Emitent może zapłacić karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2010 roku. Otrzymane zlecenie na wykonanie instalacji teletechnicznych jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2  załącznika nr 3 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”