Podpisanie znaczącej umowy ze Skanska S.A.


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka otrzymała od Skanska S.A. podpisaną umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w nowo budowanym Centrum Handlowym TURAWA w Opolu. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych w hipermarkecie Carrefour, Praktiker oraz galerii handlowej. Wartość umowy  to 6 350 000 zł netto. Termin realizacji umowy: 15.10.2010 roku.
W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminu zakończenia robót, niedotrzymania terminów pośrednich bądź nieterminowego lub niewłaściwego usunięcia wad Elektromont S.A. może zapłacić karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu realizacji umowy. W przypadku, gdy nastąpi odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Elektromont S.A. Emitent może zapłacić karę w wysokości 10% wynagrodzenia netto.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w roku 2010. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego w listopadzie 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. we Wrocławiu oraz realizacji celów emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie. Na dzień publikacji raportu wartość kontraktów z terminem realizacji na rok 2010 przekroczyła wartość przychodów netto osiągniętych przez Spółkę w roku 2009.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2  załącznika nr 3 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”