Zawarcie umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych


Zarząd Elektromont S.A. informuje, że Spółka otrzymała podpisaną umowę od wiodącego operatora sieci komórkowej na wykonanie pasywnej części traktu światłowodowego w Kielcach. Za realizację całości zobowiązań wynikających z Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 470 000 złotych netto. Termin realizacji umowy: do 15 czerwca 2010 roku.

Umowa ma związek z kontynuowaniem prac określonych w Umowach podpisanych przez Elektromont S.A. z Klientem   w lutym 2010 roku, o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 6/2010.

Uwzględniając umowy podpisane z Klientem w lutym 2010 r.  oraz umowę, o której Emitent informuje w niniejszym Raporcie Bieżącym łączna wartość zleconych prac wynosi: 1 000 000 złotych netto.

W przypadku ewentualnego niedotrzymania terminów  wykonania robót Elektromont S.A. może zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego terminu realizacji umowy. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym  przez Operatora Sieci Komórkowej z powodów zależnych od Elektromont S.A. oraz za odstąpienie od Umowy przez  Elektromont S.A. z przyczyn niezależnych od Operatora Sieci Komórkowej, w wysokości 10% wynagrodzenia netto. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie Umowy będzie miało istotny wpływ na realizacje zaplanowanych celów finansowych spółki w 2010 roku. Otrzymane Umowa na wykonanie instalacji teletechnicznych jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy  oraz realizacji celów  emisyjnych określonych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w tym zakresie.