Raport miesięczny Elektromont S.A. - czerwiec 2010

Zarząd Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2010 roku.

I.      Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Elektromont S.A.:

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w czerwcu były pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w maju  i lepsze niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowano nieco lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień. Produkcja budowlano-montażowa była w czerwcu nieznacznie rozszerzana. W podziale na klasy wielkości wzrost produkcji sygnalizują dyrektorzy przedsiębiorstw dużych i średnich. Spadek produkcji odnotowywany jest w jednostkach małych. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana była w czerwcu nieco mniej pesymistycznie niż   w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości swoją sytuację finansową najmniej pesymistycznie oceniają jednostki duże. Przewidywania w zakresie sytuacji finansowej pozostają na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych w maju. W czerwcu przedsiębiorstwa zgłaszały wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe zbliżony do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. Najbardziej znaczące opóźnienia są zgłaszane przez przedsiębiorstwa małe.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,7% (4,3% w czerwcu 2009 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku, kosztami zatrudnienia, a także niedostatecznym popytem.

Prognozy sytuacji gospodarczej badanych przedsiębiorstw na najbliższe trzy miesiące są optymistyczne, choć nieco ostrożniejsze od przewidywań z maja. Prognozy portfela zamówień są nadal optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju. Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie nadal rosnąć, choć w skali mniejszej niż wskazywały prognozy z maja. Prognozy sytuacji finansowej są pozytywne i utrzymują się na poziomie przewidywań formułowanych w maju. W podziale na klasy wielkości najbardziej korzystne prognozy dotyczące swojej sytuacji finansowej formułują jednostki średnie. W ciągu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek cen robót budowlano-montażowych, choć nieco wolniejszy niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. W podziale na klasy wielkości najbardziej mogą być obniżane ceny   w jednostkach małych. Wzrostu cen spodziewają się jedynie dyrektorzy przedsiębiorstw dużych (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

Zarząd Elektromont S.A. potwierdza większość informacji opublikowanych przez GUS. Sytuacja finansowa Spółki jest nadal stabilna – Spółka posiada znaczący portfel zamówień z terminem realizacji na rok 2010, nie ma zagrożeń dla płynności finansowej, rentowność netto kontraktów utrzymuje się na poziomie nie wyższym niż 3%.

II.    Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym     raportem:                                                                                                                    
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu czerwcu 2010 roku) Spółka przekazała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport :

1.       Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 14.06.2010 – Raport miesięczny Elektromont S.A. – maj

Wszystkie raporty opublikowane przez ELEKTROMONT S.A. są dostępne na stronie internetowej Spółki www2.elektromont.pl

III.      Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  

Elektromont S.A kontynuuje swoje inwestycje w zakresie dostosowania zakupionej nieruchomości na potrzeby nowej siedziby Spółki wraz z zapleczem organizacyjno – technicznym oraz wzmacnianiu struktury i potencjału handlowego Oddziałów w Legnicy, Szczecinie i Wrocławiu.

Elektromont S.A. utrzymuje dobra płynność finansową. Łączna wartość osiągniętych przez Elektromont S.A. przychodów ze sprzedaży w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. wyniosła blisko 7 000 000 złotych netto , co wyraźnie świadczy o nadrabianiu w II kwartale 2010 r. zaległości w fakturowaniu wykonanych usług (przychody   w I kwartale 2010 r. były na poziomie prawie 1,5 mln. złotych netto). Należy się spodziewać, że okres III i IV kwartału będzie czasem systematycznej realizacji zawartych kontraktów oraz regularnego fakturowania wykonanych usług. Nie przewiduje się w tym okresie żadnych barier oraz utrudnień w realizacji zleconych Spółce robót. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Elektromont S.A. zakontraktował prace z terminem realizacji na rok 2010 o wartości blisko    17 000 000 złotych netto. Elektromont S.A. ma na celu w najbliższym okresie wypełnić swój portfel zamówień o kolejne kontrakty, które spowodują, że przychody ze sprzedaży netto w całym roku 2010 zamkną się na poziomie minimum 20 000 000 złotych netto.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań  z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

Spółka planuje złożenie: do 14 VIII 2010 r. – Publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2010 roku

do 16 VIII 2010 r. – Publikacja raportu za II kwartał  2010 roku

Podstawa prawna: Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.