Ustalenie wartości umów za zlecone prace

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w nawiązaniu do komunikatu nr 4/2010 – EBI uczestnicy Konsorcjum: Elektromont S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Telekomunikacyjnego „Zachód” Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. ustaliły ostatecznie wartość i zakres  prac przy realizacji  zadania „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu – część pasywna”. Zgodnie z ustaleniami Elekromont S.A. wykona prace obejmujące adaptacje budowlane pomieszczeń oraz wyposaży je w instalacje elektryczne za kwotę 1 484 554,48 złotych netto. Jednocześnie Elektromont S.A. informuje, iż harmonogramy wykonania poszczególnych prac zostały zmienione  i trwają ustalenia w zakresie terminów wykonywania poszczególnych etapów robót.

Jednak, mimo zmian terminów wykonywania robót, w ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych spółki w 2010 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.