Wybór oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Gminy Kobierzyce zawiadomienie o wyborze oferty Elektromont S.A. jako najkorzystniejszej oraz dokonał wyboru Elektromont S.A. jako wykonawcę oświetlenia drogowego w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce poinformowała Elektromont S.A., że spełniła wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień oraz, że podpisze z Elektromont S.A. umowę w terminie ustawowym (po upływie terminów składania i rozstrzygnięcia ewentualnych protestów), o czym Emitent poinformuje w odrębnym Raporcie.

Wartość robót, które będą przedmiotem umowy wyniosą 496 000  złotych netto, a termin wykonania zadania to 05.12.2010 r..

W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2010 roku. Otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego  w czerwcu 2009 roku Oddziału Elektromont S.A. w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych określonych  w Dokumencie Informacyjnym z dnia 06.05.2009 r., które zakładały rozwój działalności Spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”