Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał z WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE SPÓŁKA AKCYJNA umowę o roboty budowlane branży elektrycznej.
Każda ze Stron Umowy ponosi odpowiedzialność za jej nienależyte wykonanie lub niewykonanie   z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania Robót elektrycznych w pełnym zakresie przewidzianym niniejsza umową – Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Łączna wysokość kary umownej nie może przekraczać 15 % wynagrodzenia umownego.
Oprócz kary umownej Inwestorowi niezależnie przysługuje od Wykonawcy, prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto w przypadku bezzasadnego przerwania robót i zejścia z placu budowy przez Wykonawcę, a także w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z winy Wykonawcy.
W przypadku rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Inwestora Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe o niezmiennej wysokości 740 000,00 zł netto.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie umowy będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”