Istotne zlecenie

Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych POL-AQUA Zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych na terenie Portu Centralnego w Szczecinie.
Wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie całości przedmiotu Zlecenia określa się na kwotę netto 1 799 027,00 zł.
Strony ustaliły termin realizacji przedmiotu Zlecenia do dnia 15.03.2012 r.
Za niewywiązanie się z terminu końcowego i/lub węzłowych terminów pośrednich, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 0,3% brutto wartości przedmiotu Zlecenia za każdy dzień zwłoki. Z tytułu odstąpienia od Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 10% brutto wartości Zlecenia.
W ocenie Zarządu Elektromont S.A. wykonanie zadania będzie miało wpływ na realizację wyników finansowych Spółki w 2011 i 2012 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.