Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku Zarząd Elektromont S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2013 rok. Zysk w wysokości 635 735,39 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 39/100) zostanie podzielony w taki sposób, że kwota 260 000,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, co daje 0,04 PLN na jedną akcję. Pozostała kwota 375 735,39 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 39/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.