Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROMONT S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok.


Zarząd spółki Elektromont S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2013.

Kwota 635 735,39 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 39/100) zostanie podzielona w taki sposób, że

1)       kwota 260 000,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych  0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,

2)       kwota 375 735,39 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 39/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd podaje, iż dzień dywidendy został ustalony na dzień 2 lipca 2014 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16 lipca 2014 roku.

Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 6 500 000 akcji ( serii A, B i C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi  0,04 PLN.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”