Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Zarząd Elektromont S.A.  informuje, że w dniu 11 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2014 rok. Zysk w wysokości 546 183,81 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy  złote 81/100) zostanie podzielony w taki sposób, że kwota 195 000,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych  0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcje. Pozostała kwota 351 183,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.